Xin chao moi nguoi!
Kiem tien tren mang la 1 su that , tuy nhien ban se khong duoc tra neu khong xac dinh duoc nhung nguon tai tro uy tin , co nang luc thanh toan cho ban. Hay la nguoi chu dong ban nhe!
Rat it nguoi Vienam biet va lam viec nay ma phan lon la cac sinh vien nuoc ngoai va sv Vietnam du hoc.
Day la cong viec kha don gian ma tien kiem duoc lai khong he nho so voi thu nhap cua nguoi Viet hien naỵCong viec chi la doc mail quang cao cua cac cong ty kinh doanh. Moi mail ban doc, ban se dc tra 5-30cent (tuong duong750đ2000d vn). Moi ngay cong ty se gui cho ban trung binh 7 mail. 1mail ban chi can doc trong 30 giaỵ
Co the moi nguoi dang nghi ngo ve do tin cay cua cong viec naỵ Toi cung da nhu vay den khi co 1 nguoi ban gioi thieu cho toi trang web nay:
http://www.american-mails.com/pages/index.php?refid=tyuiop27
Anh ay da lam duoc mot thoi gian va da nhieu lan di rut tien. Sau do, toi co tim hieu ve du luan cua trang web bang cach vao cac trang sv du hoc va duoc biet cung rat nhieu nguoi da nhan duoc tien.
Day la 1 trang web quang cao uy tin tren the gioi, co tru so dat tai Hoa Kỵ Ban dung mong nhan duoc tien khi ban tham gia vao nhung trang Web tra cho ban tren 30 cent 1 lan doc mails! Do la su that, toi da tham gia duoc 7 thang va trung binh moi thang nhan duoc khoang 60-80 dorllas<Tuong duong khoang 750.000d -1.100.000VND>, do la so tien khong nho doi voi hoc sinh sinh vien phai khong naỏNgoai ra ban nen can nhac khoang thoi gian ranh cua minh de tham gia 1 hoac nhieu trang web , tuy nhien nen chon khoang 3-4 trang Web la duoc de khoi anh huong den cong viec cua minh nhe!
CACH THUC THAM GIA!
Hang ngay ban mo mail va check mail, se co khoang 6-9 mail co subject la “5cents or 20cent v..v..”
Ban chi can mo cai mail do ra, trong moi mail se co 1 cai link mau xanh, ban hay click vao cai link do, 1 trang web quang cao hien ra, ban ko can doc, hay thu gian bang cach chat trong Yahoo mesager mot luc, 60 giay sau se co dong chu : your account has been credit.
Ban tat trang quang cao do di va mo lan luot cac mail kia va lam tuong tụ
Cach thuc dang ky tai khoan
Ban lam cac buoc sau:
Buoc 1: Kich vao dong dan nay hoac Copy dong nay va dan vao thanh tack:
http://www.american-mails.com/pages/index.php?refid=tyuiop27
Mot trang web se xuat hien va ban dien email cua ban vao :
Please enter your Email ađress to sign-up:
Buoc 2: Ban mo mail cua ban ra va check mail (trong inbox hoac trong bulk). Sau do click vao cai link (sieu lien ket) mau xanh.
Buoc 3: Dien thong tin nhu sau:
Username: ten tai khoan cua ban (dung de dang nhap)
Email :dia chi email cua ban (chinh xac)
Send emails to: chon email ađress neu ban muon mail chi dc gui vao email cua ban, chon site inbox neu muon mail chi dc gui vao tai khoan cua ban, va chon site inbox & email ađress neu muon dc gui vao ca 2. (ban nen chon phuong an 3 cho chac chan)
First name : ten va ten lot cua ban (chinh xac)
Last name : Ho cua ban (chinh xac)
Ađress : Dia chi cua ban (chinh xac)
City : Thanh pho cua ban (chinh xac)
State : trong muc other ban go : Vietnam
Zip code : 084
Country : chon Vietnam
Referer : tyuiop27 <Day la Nick name nguoi da gioi thieu ban, cu the la toi !>
Select categories of interest to you : chon tat ca
Current payment method : chon E-GOLD
Payment account ID : la so tai khoan E-GOLD cua ban. Neu chua co ban bo trong sau nay co se sua saụ
Password : Mat khau
Confirm-password : go lai mat khau
Nhan phim Enter
Buoc 4: dong chu sau se hien ra :
You have completed your signup.
You may now log into your account.
Click here to login
Ban dien ten tai khoan va mat khau sau do bam login .
Sau do se co cac muc sau:

My Earnings
My User Info
Referral Center

Paid to Click
Paid to Signup
Auto Surf

My Inbox ( 0)
Upgrades Available
My Redemption Area

My Ad Stats
My Referral Stats
Log-Out

My earnings : so tien ban kiem dc
My user info : thong tin ca nhan cua ban (ban co the thay doi)
Refferral Center : trong nay co link de ban gioi thieu cho ng khac tham gia vao thanh vien cua ban (hay copy link va gui cho nguoi khac khac de ho tro thanh thanh vien cua ban nhe)! Tuy nhien neu ban gia danh nguoi khac de duoc huong hoa hong thi neu bi phat hien ban se bi xoa nick va mat tien vinh vien , loi khuyen o day la khong nen dung khong naỏ
My Referral Stats : So nguoi trong mang luoi cua ban !
Nhung muc con lai ko quan trong ban co the tim hieu sau
Cau hoi thuong gap :
2. TAI SAO HO LAI TRA TIEN CHO CHUNG TẢ
Boi vi ho nhan dang quang cao cho cac cong ty tren the gioị Cac khach hang cua ho tra tien cho cac email ma chung ta doc. Moi email gui cho chung ta thi ho nhan dc so tien nhat dinh. Va no chi tra cho chung ta 1 phan nho trong so dọ Nhung so tien nho do la qua du cho chung tạ
3. LAM THE NAO DE DUOC HO TRA TIEN ???
1Đang ky lam thanh vien cua ho
2-Check mail, doc mail trong 1 phut cho toi khi web bao la your account has been credit. Ban mo lan luot tung mail mot.
3Đang nhap vaotrang Web tham gia ,kiem tra tien ban kiem trong MY EARNINGS
4-Gioi thieu cho nguoi khac tham gian ban se dc huong hoa hong (commision)
4.BAN HUONG HOA HONG TU THANH VIEN CUA MINH LA BAO NHIEỦ
Cap do thanh vien la 3 muc hoa hong.
Lv1: 4% lv2: 2% lv3: 1%
Gia su ban co 50 members cap 1, moi thanh vien cua ban lai co 50 members –> 50 x 50 =2.500 va cap 3 la 2500 x 50 =125.000
So tien kiem dc moi ngay cua ban se la :
Do chinh ban doc thu quang cao : so thư tien/1 ngay
Hoa hong tu cap 1: 50members la 7$ x 4% x 50 =
Hoa hong tu cap 2: 2.500members la 7$ x 2% x 2.500 =
Hoa hong tu cap 3: 125.000members la 7$ x 1% x 125.000=
Nhu vay 1 ngay ban kiem dc 1 so tein rat lon phai khong naỏ
De dat dc con so kinh khung day ban phai tich cuc gioi thieu va dao tao cac thanh vien cua minh nhe!
5. BAN RUT TIEN VE BANG CACH NAỎ
Ban chi can tao 1 tai khoan mien phi tai: http://www.ttvnol.com/f_510/WWW.e-gold.com
Va ban se co 1 ma so tai khoan ho se chi cho ban qua tai khoan do va e-gold se gui tien ve cho ban bang sec qua duong buu dien. Luc do ban mang to sec do ra ngan hang va doi tien.
6. KHI NAO THI BAN CO THE YEU CAU ho TRA TIEN CHỎ
Khi tai khoan cua ban du tien tuy tung trang WEB (khoang 2 thang la ban co dc so tien nay). Luc do trong tai khoan cua ban se co nut ” request payment”. Ban chi can bam vao do la ok.
*CACH THUC DANG KY TAI KHOAN E-GOLD
Ban lam cac buoc sau:
Buoc 1: Ban vao trang chu
http://www.e-gold.com/
sau go ban bam vao sign up hoac register
Buoc 2: Dien vao cac muc can thiet nhu name,email ađress, city,country,zipcode:084,passpharse (no cung nhu password nhung phai
bao gom ca chu cai va so …vidu: kiemtiem30, 1345alo…..
ban phai nhoro cai passpharse nay de sau nay dung toi nhu password
Buoc 3: No se gui cho ban 1 mail. Ban check mail va ban se co 1 ma so tai khoan. Vi du nhu 1234567, 8763521……..
Cai ma nay dung khi yeu cau ho thanh toan thi ban cho ma so naỵ
Buoc 4: Dang nhap tai khoan
Ban vao trang
http://www.e-gold.com/
click vao Access Account
Trong nay co muc Balance: so tien trong tai khoan,… con cac muc khacban co the tham khao them trong dọ
Vai hom nua minh se noi ki hon ve phan rut tien.
Chu y: Sau 7 ngay ke tu khi mail dc gui ma ban khong doc thi mail se bi xoa
Chuc moi nguoi thanh cong!
Sau day la mot so trang wed kiem tien tren mang dang tin cay nhat : <Chu y : ban phai Kick vao duong dan hoac copy va dan vao dong link cua WEB nhe!>
http://www.gso-media.com/home/register.asp?refID=104050
day la trang wed kiem tien tai Viet Nam
khi dang ky ,ban bat buoc phai co “refid”neu khong ban se ko duoc xac nhan la thanh vien cua tran web naỵ
http://www.1-800-mail.com/pages/index.php?refid=tyuiop27
khi dang ky ,ban bat buoc phai co neu khong ban se ko duoc xac nhan la thanh vien cua tran web naỵ
http://strongptr.com/pages/index.php?refid=tyuiop27
khi dang ky ,ban bat buoc phai co neu khong ban se ko duoc xac nhan la thanh vien cua tran web naỵ
Chuc thanh cong !!!!

Advertisements